TRANG THÔNG TIN
Chương Trình Phát Thanh Lạc Việt ngày 10/01/2016
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
-
- Tin Tức VN và Thế Giới (Đông Nghi &Gia Hào)
- Khoa học & đời sống ( Nguyệt Ánh )
- Văn học nghệ thuật, Danh nhân nước Việt